ბლოგი

have_posts() ) : while($TopNewsQuery->have_posts()) : $TopNewsQuery->the_post(); include 'includes/items/blog-item.php'; endwhile; pagination($TopNewsQuery->max_num_pages); wp_reset_query(); endif;?> '; echo '
'; get_footer();?>