როგორ შევქმნათ პროდუქტი, რომელიც მომხმარებელს სურს: ონლაინ სავარჯიშო

წარმოიდგინეთ თავი მომხმარებლის ადგილას. 

რამდ­ე­ნად­ კარგ­ად­ ერ­კვე­ვით­ თქვენ­ი ­მომხ­მარ­ებ­ლის­ ამოცანებში, ­სატკ­ივ­არს­ა­ და ­სარგ­ე­ბელშ­ი?­ შეა­დგ­ი­ნეთ­ მომხმარებლ­ის­ პროფ­ილ­ი.

მიზანი: ვიზუალურად, გასაგებ ფორმატში წარმოადგინეთ, თუ რა არის მნიშვნელოვანი თქვენი მომხმარებლისთვის.

შედეგი: მომხმარებლის ერთგვერიანი ქმედობაუნარიანი პროფილი

მომ­ხმა­რებლ­ის ­პრო­ფი­ლის ­გამო­ყე­ნე­ბა­ში­ გას­ა­ვარ­ჯი­შებ­ლად ­შე­ად­გინ­ეთ ­არ­სე­ბულ­ მომხ­მა­რე­ბელ­თა ­სეგმ­ენ­ტე­ბის­ ნუს­ხა.­ თუ­ ახალ­ იდეა­­ზე­ მუშ­ა­ობთ,­ მოი­­ნიშ­ნეთ ­მომხ­მა­რე­ბელ­თა ­სეგმ­ენ­ტი,­ რომლ­ის­თვი­საც­ ღირებუ­ლე­ბის ­შე­თავ­ა­ზე­ბას გეგმ­ავთ.

1.­ ჩამოტვირთეთ მომ­ხმარ­ებ­ლის­ პრო­ფილ­ის­ ტი­ლო.

2.­ მო­ი­მარჯ­ვეთ­ მომ­ცრო­ თვითწ­ე­ბა­დი ­ქაღ­ალ­დე­ბის­ დასტ­ა.­

3.­ შეა­დ­გი­ნეთ­ თქვენ­ი­ მომ­ხმა­რებ­ლის­ პროფ­ი­ლი.

შეარჩიეთ მომხმარებელთა სეგმენტი, რომლის პროფილის შედგენასაც გეგმავთ;

დაადგინეთ მომხმარებლის ამოცანები, იკითხეთ, რა ამოცანების შესრულებას ცდილობენ თქვენი მომხმარებლები. ჩამოწერეთ ყველა ამოცანა; თითოეული ცალკე სტიკერზე დაწერეთ.

დაადგინეთ მომხმარებლის სატკივარი. რა სატკივარი აქვს თქვენს მომხმარებლებს? ჩამოწერეთ ყველა, რაც მოგაფიქრდებათ, მათ შორის – დაბრკოლებები და რისკები.

დაადგინეთ მომხმარებლის სარგებელი. რა შედეგებისა და უპირატესობების მიღება სურს? ჩამოწერეთ ყველა სარგებელი, რომელიც მოგაფიქრდებათ.

დაყავით ამოცანები, სატკივარი და სარგებელი პრიორიტეტების მიხედვით. ერთ სვეტში ჩამოწერეთ ამოცანები, სატკივარი და სარგებელი; სვეტის ზედა ნაწილში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანები, უმწვავესი სატკივარი და აუცილებელი სარგებელი მონიშნეთ; ზომიერი სარგებელი კი სვეტის ქვედა ნაწილში მოაქციეთ.

წაიკითხეთ წიგნი სრულად.